TÉT – TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA

TOP-5.2.1-15-GM1-2016-00001

Kedvezményezett:
Tét Város Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
39 896 650 Ft

A finanszírozás típusa:
Európai Szociális Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:
2017. július 1.

A projekt fizikai befejezésének időpontja:
2023. december 10.

Tét Város Önkormányzata a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye és Napocska Családi Bölcsőde Hálózat konzorciumi együttműködésben a településen lévő szegregációval veszélyeztetett területeken élők számára a társadalmi együttműködést elősegítő és szemléletformáló programok megvalósítását tervezi. A projekt célja a szegregációval veszélyeztetett területen élők későbbi integrációjának elősegítése.

A projekt szemléletformáló programsorozata három fő célterületre fókuszál:

 • Folyamatos szociális munka megteremtése
 • Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére
 • Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok

Szemléletformáló és közösségformáló programok főbb témakörei:

 • Településszépítő akció: a lakókörnyezet rendezettségének, használati értékének növelése érdekében.
 • Téti Rendőrőrs és a Polgárőrség közreműködésével interaktív foglalkozások lebonyolítása áldozat-elkövető szerepek felismerése, tárgyi és eszmei értékek, vagyoni értékek felmérése – fontosságuk a mindennapi életben, személyi- és közbiztonsági kérdések megvitatása, települési közbiztonsági- és bűnmegelőzési feladatok, hatóterületük.
 • Krízis Tréning: pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás: egyéni illetve családi szintű foglalkozások a szociális munkások szakmai háttértámogatásával
 • Helyi bűnmegelőzési stratégia felülvizsgálata és cselekvési tervek elkészítése

A projekt célja a városi szövetbe ágyazott leszakadó, leszakadással veszélyeztetett városrészekben és a településtesttől elkülönült telepeken élők tekintetében a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek a megteremtése. Mivel a szociális városrehabilitációs célterületeken, különösen a nagyarányú alacsony státuszú népességgel rendelkező területeken magas a roma lakosság aránya, ezért a társadalmi befogadást célzó programok is részét képezik a projektnek. A hátrányos megkülönböztetés, elkülönülés, diszkrimináció elleni akciók részét képezik a programsorozatnak. A téti önkormányzat olyan komplex attitűdformálást kíván végrehajtani, amelynek keretében ezek az egyének az önálló jövedelemszerzésre való képességüket fejleszthetik, az oktatásbeli elmaradásaikat pótolhatják. Ezen felül a folyamatos közösségi és egyéni szociális munka megteremtésével ezek a leszakadással veszélyeztetett egyének és csoportok körében a jövedelemszerzés életvitelszerűvé válik a projekt befejezésére. Emellett a közbiztonság javítása is kiemelt cél, amelyet a Téti rendőrőrs, polgárőrség működtetése, és a velük való szoros együttműködés szolgál. Ez megteremti a leszakadó területeken és azokon kívül is az általános közbiztonság érzését, növeli a közösségbe vetett bizalmat a társadalom minden szintjén.

A komplex programok integrált módon kerülnek megtervezésre és megvalósításra az akcióterületen élő lakosság bevonásával, illetve az összes települési releváns szervezettel (pl. rendőrség, civil szféra, stb.) partnerségében. A társadalmi hátrányok leküzdése csak hosszabb távon lehetséges, éppen ezért ezek a programok hosszabb távúak, amely hosszabb időkeret megfelelő feltételeket teremt az integrált és részvételen alapuló projekt tervezéshez és megvalósításhoz. Tét esetében ez egy 3 évet átölelő, a településen jelenlévő marginalizált közösségek felzárkóztatását célzó programsorozatot jelent.

Az Anti-Szegregációs Programmal összhangban a szakmai segítségnyújtásban részt vevő konzorciumi partner, Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye és Napocska Családi Bölcsőde Hálózat mellett a helyi közszféra és civil szervezetek kerülnek aktívan bevonásra a programokba.

A város Önkormányzata az alábbi szervezetekkel kötött együttműködési megállapodást:

 • Tét Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
 • Téti Cigány Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület
 • „Értékünk az életünk” Alkony Alapítvány
 • Szeretet Nagykövetség Alapítvány

Az önkormányzat az alábbi négy társadalmi együttműködés erősítését szolgáló programsorozat megvalósítását tervezi a fejlesztési időszakban Téten:

 1. Mélyszegénységben élők és a romák aluliskolázottsága elleni küzdelem
  Célja: a társadalmi integráció elősegítése, a tanulás fontosságának megismertetése, az önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása.
 2. Egészségesebb életvitel, jobb életminőség
  Célja: a lakosság egészségének javítása, az egészségkultúra javítása, egészségtudatos életre nevelés, szűrővizsgálatokon való megjelenés elérése.
 3. Egyenlő esélyeket a Nőknek
  Célja: felvilágosító programok megszervezése, amelyek felhívják a figyelmet a nők helyzetére, a nők elleni erőszakra, és az egyenlő bánásmódra.
 4. „Beszéljünk róla!” – életvezetési foglalkozás
  Célja: az egyéni és a társadalmi hátrányokból fakadó kockázatok csökkenése, a szegénység újratermelődésének megakadályozása.